Author: Đặng Lê Nam

Mạng máy tính thumbnail

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính Phân loại mạng Các lợi ích và thách thức MỤC ĐÍCH …