Saturday, 22 November, 2014
Đăng ký học web
Home » Học Soft » Lập trình C/C++ » Cơ bản » [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

[Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

Lệnh lặp là một câu lệnh, một đoạn lệnh trong chương trình thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định được thỏa mãn. Có thể nói, một lệnh lặp cho phép lặp lại các câu lệnh nhiều lần. Bài viết này giới thiệu cho bạn về lệnh lặp trong C/C++.

1. Lệnh for:

 Lệnh for thực thi việc lặp lại một câu lệnh, một khối lệnh nhiều lần với số lần lặp xác định trước.

Cú pháp: 

114 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Lưu đồ:

27 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Ví dụ 3.9: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Tính tổng của các số nguyên từ 1 đến n.

Kết quả thực thi chương trình:

33 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Ví dụ 3.11 : Tính bảng cửu chương:

2. Lệnh while

Lệnh while thực thi việc lặp lại một khối lệnh khi điều kiện kiểm tra là đúng. Điều kiện sẽ được kiểm tra trước khi vào thân vòng lặp do đó nếu có thay đổi giá trị kiểm tra ở trong thân vòng lặp thì khối lệnh vẫn được thực thi cho đến khi kết thúc khối lệnh. Nếu điều kiện kiểm tra là sai (FALSE) ngay từ đầu thì khối lệnh sẽ không được thực hiện dù chỉ là một lần.

Cú pháp:

42 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

Lưu đồ:

53 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Ví dụ 3.12: In các số nguyên từ 1 đến n, trong đó n nhập từ phím

Kết quả thực thi chương trình khi nhập n=10

62 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++3. Lệnh do…while

Lệnh do…while thực thi việc lặp lại một khối lệnh nhiều lần. Nó thực hiện khối lệnh ít nhất một lần. Sau đó sẽ kiểm tra điều kiện nếu điều kiện là đúng thì tiếp tục thực thi khối lệnh cần lặp. Nếu điều kiện là sai thì kết thúc vòng lặp.

Cú pháp:

71 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++Lưu đồ:

82 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Ví dụ 3.13: Viết chương trình bắc buột nhập vào một số dương, nếu nhập số âm yêu cầu nhập lại.

Kết quả thực thi chương trình:

92 [Bài 6] Lệnh lặp trong C/C++

 

Chúc các bạn thành công!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy nhấn +1 và các liên kết chia sẻ để website ngày càng phát triển hơn. Xin cám ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">