Cấu hình hiển thị bài viết & cách phân chia cột để hiển thị article trong Joomla

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Cấu hình hiển thị bài viết & cách phân chia cột để hiển thị article trong Joomla

–          Trang giao diện hoàn toàn trống không có bài viết:

 Hướng dẫn  bạn cách hiển thị bài viết và phân chia cột để hiển thị trong joomlaa1-1

–          Hiển thị bài viết chon Content -> Article Manager. Chọn bài viết cần cần hiển thị. Nhấn chọn Publish để hiển thị bài viết. Bạn muốn xem bài viết thù chọn View Site.

 1-2

Hướng dẫn cách chia cột trong joomla:

–          Bạn chọn Menus => Main Menu => Home => chọn phần If a field is left blank,global…

+ Leading Articles: Nơi nhập số tin chính. Các tin này không phân chia được.

+ Intro Articles: Số tin được chia.

+ Columns: Số cột chia thành

 1-3

Chúc bạn thành công!

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 Comment

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*