Hướng dẫn Việt Hoá Joomla & cài đặt website đa ngôn ngữ với Component Joomfish

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Hướng dẫn Việt Hoá Joomla & cài đặt website đa ngôn ngữ với Component Joomfish

I Hướng dẫn Việt Hoá Joomla

 Để thực hiện việc Việt Hóa Joomla các bạn cần có các phần sau:

– Joomla 2.5x
– Gói ngôn ngữ tiếng việt cho Joomla 2.5x

Đầu tiên ta vào trang quản lý của website

0

Ta sẽ cài ngôn ngữ cho admin trước

Vào Extensions -> Extensions Manager

0-

Chọn đến thư mục chứa file cài đặt thu mục Việt Hóa ngôn ngữ cho admin

1

 Sau đó ta chọn Upload & Instal

2

Sau đó ta vào Extensisons -> Language Manager

3

Vào thẻ Installed – Administrator, ta chọn Default cho ngôn ngữ Việt Nam

4

Kết quả ta được

5

Tương tự với gói cài đặt còn lại ta sẽ Việt Hóa ngôn ngữ cho giao diên người dùng

Đây là giao diện người dùng trước khi được Việt Hóa

5-1

Giao diện sau khi được Việt Hóa

5-2

II Cài đặt website đa ngôn ngữ với Component Joomfish

Để sử dụng được JoomFish các bạn cần có các phần sau:
– Joomla 2.5x đã được Việt Hóa như trên
– JoomFish 2.5.1

Đầu tiên ta chọn menu Tiện Ích Mở Rộng -> Quản lý phần mở rộng 6

Trong phần Cài đặt , các bạn chọn gói JoomFish 2.5.1 đã tải về tên là JoomFish_2.5.1.zip,

7

Sau đó nhấn Tải lên và cài đặt

 8

Vậy là ta đã cài đặt xong, ta vào menu Tiện ích mở rộng để kiểm tra

9

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*