Cách mua domain hết hạn có chỉ số SEO tốt làm PBN

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

domain hết hạn

Cách mua domain hết hạn có chỉ số SEO tốt làm PBN

Một số Cách mua domain hết hạn có chỉ số SEO tốt làm PBN ít nhất phải có :

domain hết hạn có chỉ số SEO tốt
1)TF > 9,
2)DA > 15
3) Xem domains có index hay không( có index)
nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì nó không đáng để mình mua. Có thể đặt chỉ tiêu là DA > 20 cũng được nhưng sẽ phải tốn thời gian tìm kiếm hơn.
4) Nên nhớ : tỉ lệ CF không được lớn gấp 2 lần TF ( tuyệt vời)
5) Tỉ lệ referring domains và IP nên là tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2 với TF. ( tuyệt vời)
6) Các anchor text đi tới phải là tên thương hiệu hoặc là link trần ( http://abc.com, www.abc.com, abc.com – vd thế) (tuyệt luôn)
7) Check trên wayback machine coi xem trước đó trang này là về lĩnh vực gì. ( tuyệt vời)
8) sau khi biết nó thuộc lĩnh vực gì thì coi xem các backlinks của nó có cùng lĩnh vực hay không. ( tuyệt vời)
9) Nhớ coi tất cả các năm của web, nếu nó chỉ cần thay đổi sang lĩnh vực khác thì bỏ ngay ( nghĩa là đã có người từng mua lại rồi) ( tuyệt vời)

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 Comment

Anh Nguyen

December 27, 2016 @ 13:05

mua ở domain hết hạn ở đâu dễ nhất vậy ad, mình thấy nó phức tạp quá

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*