Các công cụ làm SEO được ưa thích 2014

Tổng quan về các công cụ làm SEO được ưa thích 2014

1. Các công cụ làm SEO như đọc tin nhanh từ các nguồn mình thích: http://feedly.com/

2. folder doctor seo: (các công cụ, phần mềm kiểm tra, phân tích website)

https://moz.com/researchtools/ose/

https://ahrefs.com/dashboard

https://www.woorank.com/

http://raventools.com/

http://www.copyscape.com/

http://www.linkstant.com/

http://www.siteliner.com/

3. folder work seo:

http://algoroo.com/

https://www.google.com/analytics/

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi

http://www.google.com/trends/?hl=vi

+ keyword reasearch:

http://keywordtool.io/

http://ubersuggest.org/

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

http://suggester.promediacorp.com/

+ report:

https://support.google.com/webmasters/contact/rich_snippets_spam?hl=en

https://www.google.com/webmasters/tools/paidlinks?pli=1

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

4. ping website:

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

https://pingler.com/

http://www.pingmyurl.com/

http://pingomatic.com/

http://www.auto-ping.com/

5. forum update:

http://www.blackhatworld.com/

https://www.digitalpoint.com/

http://www.seochat.com/

http://www.webmasterworld.com/

6. buy domain:

+ check history web:

http://www.screenshots.com/

http://archive.org/web/

http://www.whois.com/

http://whois.domaintools.com/

https://ahrefs.com/dashboard

+ domain expired:

https://www.domcop.com/domains/high-citation-trust-flow-expired-domains

http://www.domaintools.com/buy/dropping-names/

http://www.expireddomains.net/deleted-com-domains/?o=pr&r=d

+ check sandbox:

https://www.searchenginegenie.com/sandbox-checker.htm

http://pixelgroove.com/serp/sandbox_checker/

+ check page rank:

http://www.prchecker.info/

http://checkpagerank.net/

7. social:

http://www.toponsocial.com/

http://www.socialmention.com/

8. google public data:

http://www.google.com.vn/publicdata/directory

 

One Response

Leave a Reply


*