Đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

đổi tên Latest Articles

Đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7

Hocweb.com.vn sẽ hướng dẩn các bạn cách đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7.

đổi tên Latest Articles

Đổi tên Latest Articles

BƯỚC 1:  Vào Menu Giao Diện > Sửa

đổi tên Latest Articles

 

BƯỚC 2: Tìm đến Page-pagebuilder-title.php như trong hình.

Đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7

 

BƯỚC 3:  Cuối cùng chỉ cẩn đổi tên Latest Articles thành Tiếng Việt mà thui! 😀

đổi tên Latest Articles

 

Bên trên là các bước tiến hành đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7. Rất đơn giản phải không nào!

Chúc các bạn thành công và có một ngày tốt lành! Xin kính chào!

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 Comment

Lê Trung Đô

July 17, 2016 @ 22:33

Vào Translations trong Theme Panel Newspaper nó dịch hết

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*