[PHP cơ bản]Bài 10:Một số bài tập về SESSION (p2)

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

[PHP cơ bản]Bài 10:Một số bài tập về SESSION (p2)

Hôm nay hocweb.com.vn tiếp tục giới thiệu các bạn 1 bài tập về SESSION trong PHP. Cụ thể bài tập có giao diện như sau:

tang

 

Khi ta nhấn next thì sẽ đưa đến trang tang.php mục đích là tao ra 1 trang mới và đơn giản là tạo 1 link back về trang dem.php lúc này SESSION đã tồn tại và biến SESSION sẽ được tăng lên 1(xem đoạn code ở trên). Giao diện trang tang.php và giao diện kết quả như sau:

quaylai

 

kq

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

 

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*