[PHP cơ bản]Bài 12: Phân trang

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

[PHP cơ bản]Bài 12: Phân trang

Xin chào các bạn, hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật phân trang trong PHP kết hợp MySQL trong PHP cơ bản.

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đầu tiên chúng ta cần tạo CSDL và tạo một bảng tintuc như sau

Sau đó thêm các record cho bảng vừa tạo

 TRANG PHP

Sau khi đã hoàn thành phần cơ sở dữ liệu, chúng ta tạo trang php để lấy dữ liệu từ bảng và xuất ra màn hình có giới hạn số dòng sẽ lấy và phân trang.

Chúng ta định dạng lại bằng CSS

Kết quả hoàn thành như sau

Bài 12: Phân trang trong PHP

Trang số 1

 

Ví dụ xem trang 10

Ví dụ xem trang 10

Chúc các bạn thành công.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*