Hướng dẫn PHP nâng cao

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

php nang cao

Hướng dẫn PHP nâng cao

Hướng dẫn PHP nâng cao

php nang cao

Chủ đề 01: Tổ chức phát triển website: Tổ chức file, media, layout, lưu trữ và bảo vệ code, các vấn đề khi định dạng trang.

Chủ đề 02: Thu thập các loại thông tin từ internet vào database và kiểm duyệt: tin tức, RSS, thời tiết, tỷ giá
Chủ đề 03: Htaccess : cơ bản và nâng cao. Cấm xem/ chuyển hướng trang web theo IP, theo ngày giờ
Chủ đề 04: ứng dụng XML : RSS, website Links
Chủ đề 05: Ứng dụng Regular Expession 
Chủ đề 06: Lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)
Chủ đề 07: Lập trình Web tin tức theo mô hình MVC
Chủ đề 06: Tổ chức giỏ hàng
Chủ đề 07: Thanh toán điện tử
Chủ đề 08: SMS qua web
Chủ đề 09: Lập trình Web bán hàng theo mô hình MVC
Chủ đề 10: Thực hiện Fulltext search
Chủ đề 11: Tạo và sử dụng PHP web service
Chủ đề 12: Các giải pháp phân quyền user trong ứng dụng web
Chủ đề 13: Upload file : single/multi upload, submit/ajax, tạo thumbnail
Chủ đề 14: Download file : hạn chế tốc độ/ tình trạng đăng nhập 
Chủ đề 15: Lập trình với Goole API : Google map, Google Custom Search
Chủ đề 16: Lập trình tương tác Youtube, Yahoo
Chủ đề 17: Thông tin người dùng online: Đếm số người xem trong từng mục, Cấm đăng nhập 1 user nhiều nơi, danh sách user,…
Chủ đề 18: Kết hợp Jquery & Database tạo các hiệu ứng Slideshow, Gallery, Tooltips trong trang
Chủ đề 19: Các giải pháp Poppup thông tin (đăng nhập, ý kiến…)
Chủ đề 20: Các loại Menu (Jquery+ PHP)
Chủ đề 21: Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống (máy chủ, client và db)
Chủ đề 22: Các giải pháp thực hiện website đa ngôn ngữ

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

2 Comments

Nguyễn Kim Thắng

July 25, 2014 @ 17:00

cái này có học online không vậy?

Nam Đặng

July 27, 2014 @ 17:40

Khóa học online dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 nha bạn.

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*