Search by tag: huong-dan-photoshop

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

[Bài 3] Chọn và làm việc với vùng chọn trong Photoshop CS6

Phần quan trọng nhất để làm việc với Photoshop là làm thế nào để chọn được một vùng mà bạn cần xử lý. Khi một vùng trên...