Giáo trình php cơ bản-Trung tâm athena

Over 5 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Giáo trình php cơ bản-Trung tâm athena

Trung tâm Athena  ngoài việc đào tạo mạng máy tính, mấy năm gần đây cũng rất mạnh trong việc đào tạo lập trình mã nguồn mở PHP và các CMS thông dụng như WordPress, Joomla.

Trung tâm cũng đã có nhiều ebook giáo trình PHP từ căn bản đến nâng cao, đặc biệt là quyển sách giáo trình PHP cơ bản được public miễn phí dành cho cộng đồng mạng.

Nội dung quyển giáo trình PHP cơ bản ngắn gọn gồm 27 trang xúc tích giới thiệu

Phần 1: Kiểu và biến

Phần 2: Cấu trúc điều khiển

Phần 3: Mảng

Phần 4: MySQL

Phần 5: Kết nối cơ sỡ dữ liệu

Học web hân hạnh chia sẽ giáo trình PHP cơ bản này cho cộng đồng mạng

[button color=”red” size=”medium” link=”http://hocweb.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/tai-lieu-hoc-php_athena.pdf” ]php cơ bản ebook[/button]

Tag: giáo trình php cơ bản, php cơ bản

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*