Giáo trình PHP cơ bản -Trung tâm Nhất Nghệ

Over 5 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Giáo trình PHP cơ bản -Trung tâm Nhất Nghệ

Giáo trình PHP cơ bản nào hay nhất chắc hẳn mọi người không thể không nhắc đến tài liệu lập trình PHP căn bản của trung tâm đào tạo mạng Nhất Nghệ

1 trong những trung tâm đầu tiên ở miền Nam làm partner của Microsoft trong việc cấp chứng chỉ MCSA, MCSE. 1 chứng chỉ uy tín của cộng đồng mạng sử dụng Windows

Một số nội dung chính của giáo trình PHP cơ bản của trung tâm Nhất Nghệ là:

Phần 1: Thiết kế web bằng HTML (Web tĩnh)

Phần 2: Giới thiệu các tools tạo Web PHP

Phần 3: Ngôn ngữ PHP (Biến, kiểu dữ liệu, điều khiển, mảng, POST, GET)

Phần 4: Kết nối cơ sỡ dữ liệu

Phần 5: Lập trình dùng tools (Mình khoái nhất vụ này vì không thuộc code PHP )

Học Web hận hạnh giới thiệu tài liệu giáo trình PHP cơ bản của trung tâm đào tạo mạng Nhất Nghệ

[button-red url=”http://hocweb.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/WEB-DOANH-NGHIEP.pdf” target=”_self” position=”left”]Download [/button-red]

Tag: giáo trình php cơ bản, php cơ bản

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*