Category: Thủ Thuật IT

Các công cụ lập kế hoạch

Các Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên:https://www.dropbox.com/s/seee0b9nunik97z/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20b%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20sinh%20vi%C3%AAn.xltx?dl=0 Công cụ lập kế hoạch bài tập hàng ngày: https://www.dropbox.com/s/qk64j5rgc3051p1/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20cho%20b%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%A0ng%20ng%C3%A0y.xltx?dl=0 Công cụ lập kế hoạch sơ đồ Gantt: https://www.dropbox.com/s/2ul2rtydzjhdlxl/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20Gantt.xltx?dl=0 Công cụ theo dõi dự án: https://www.dropbox.com/s/fdqp61c43ctd3v8/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20theo%20d%C3%B5i%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n.xltx?dl=0 Công cụ …