Miễn phí tài khoản premium tại Lynda.com

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Đăng ký tài khoản miễn phí tại Lynda

Miễn phí tài khoản premium tại Lynda.com

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng kí tài khoản Premium ở Lynda.com (đây là một trang học trực tuyến với số lượng khóa học cực khủng). Các bước thực hiện rất đơn giản.

  1. Tạo ID fake địa chỉ Mỹ: http://www.fakenamegenerator.com/
  2. Đăng kí tài khoản tại: https://www.spl.org/using-the-library/get-started/library-card-application
    Với  thông tin từ ID fake đã tạo ở trên và email của bạn (không dùng email fake).
  3. Chọn PIN 4 chữ số và ghi nhớ.
  4. Khi đăng kí thành công bạn sẽ được cấp user có dạng: 1000xxxxxxx-x. Lưu ý: Đây chính là username login của bạn ở Lynda.
  5. Đăng kí Lynda tại: https://www.lynda.com/portal/sip?org=spl.org&triedlogout=true
  6. Điền các thông tin mà Lynda yêu cầu.

Sau khi hoàn thành 6 bước trên, bạn sẽ có tài khoản Lynda Premium hoàn toàn miễn phí. Thấy hay thì nhớ like và share nha ^^.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*