Bài tập lập trình service tính toán 2 số bằng UDP

Học web giới thiệu tiếp tục bài tập lập trình service tính toán 2 số bằng UDP 

Code trên server

 Code trên client:

 

- Tags: