【Javascript cơ bản】Bài 4:Cấu trúc lệnh điều kiện trong Javascript

Hôm nay Học Web tiếp tục giới thiệu đến các bạn những kiến thức căn bản của Javascript – Cấu trúc lệnh điều kiện trong Javascript ,giúp các bạn có được một kiến thức vững chắc,Javascript hỗ trợ cấu trúc lệnh điều kiện if…else nhằm mục đích thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

 

Câu lệnh if
Đây là câu lệnh cơ bản nhất trong cấu trúc lệnh điều kiện. Nó cho phép Javascript kiểm tra điều kiện được đưa ra, nếu kết quả trả trả về là đúng(true), các câu lệnh sẽ được thực thi, ngược lại chúng sẽ bị bỏ qua.

Cú pháp

if (điều kiện)
{
  Javscript code here
}

Cấu trúc lệnh if else
Cấu trúc lệnh if…else có chức năng tương tự như câu lệnh if song có thêm từ khóa else để xử lý các hành động sẽ được thực thi nếu điều kiện không trả về đúng.

Cú pháp

if (điều kiện)
{
  Javscript code here
}
else
{
  Javscript code here
}
Cấu trúc lệnh if…else

Cấu trúc này tương tự như cấu trúc if…else tuy nhiên nó cho phép kiểm tra chính xác điều kiện để thực hiện các lệnh. Với cấu trúc này, người lập trình có thể tạo ra từ 2 cho đến nhiều nhánh kiểm tra điều kiện khác nhau.
Cú pháp

if (điều kiện)
{
  Javscript code here
}
else if (điều kiện 2)
{
  Javscript code here
}
else
{
  Javscript code here
}

B1: Tạo file bai4.html, nhập đoạn code sau

B2: Mở file với trình duyệtcau truc dieu khien trong javascript - 1

Tiếp theo của câu lệnh if …else đó là câu lệnh điều kiện switch case trong Javascript.Cấu trúc switch case có chức năng gần tương tự so với cấu trúc if…else, ngoại trừ việc nó được sử dụng trong các tình huống kiểm tra cùng một biến đơn giản với các giá trị (trường hợp) khác nhau.

Cú pháp

switch (biểu thức)
{
  case giá trị 1:
      code;
      break;
   case giá trị 2:
      code;
      break;
   ....
  case giá trị n:
      code;
      break;
  default:
      code;
}

Lưu ý:

B1: Tạo file bai5.html, nhập đoạn code sau


B2: Mở file với trình duyệt

cau truc dieu khien trong javascript - 2

Học thiết kế web - Tags: