【Javascript cơ bản】Bài 2: Khai báo biến trong JavaScript

Tiếp tục tìm hiểu về Javascript , hôm nay Học Web sẽ giới thiệu cho các bạn về BIẾN trong javascript bao gồm :cách khai báo biến trong Javascript và cách sử dụng biến như thế nào cho đúng.

Khai báo biến

Cú pháp

1
var tênbiến;

Bảng các từ khóa trong Javascript:

abstract else instanceof switch
boolean enum int synchronized
break export interface this
byte extends long throw
case false native throws
catch final new transient
char finally null true
class float package try
const for private typeof
continue function protected var
debugger goto public void
default if return volatile
delete implements short while
do import static with
double in super with

Gán giá trị

Trong Javascript, bạn có thể gán giá trị ngay khi khai báo

1
var tênbiến = giátrị;

hoặc gán giá trị sau khi khai báo

1
2
var tênbiến;
tênbiến = giátrị;

Về cơ bản, có 3 kiểu giá trị mà bạn có thể sử dụng:

Ngoài ra biến cũng có thể được gán cho giá trị Null.

B1: Tạo file bai2.html, nhập đoạn code sau


B2: Mở file với trình duyệt:

khai bao bien trong javascript

Các bạn cố gắng thực hành lại những điều mình vừa giới thiệu, cũng như làm thêm một số bài tập về biến trong javascript trên mạng nhé !

Học thiết kế web - Tags: