Bài 5: Đếm số lần xuất hiện từng phần tử, tạo mảng duy nhất (p4)

0
318

Xin chào!

Hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn đếm số lần xuất hiện từng phần tử trong mảng, tạo mảng duy nhất ( các phần tử là duy nhất ) từ mảng được nhập vào.

TRANG HTML

 

Trang HTML Hoàn Thành
Trang HTML Hoàn Thành

LẬP TRÌNH PHP

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo các biến cần thiết cho việc tạo mảng, tạo mảng duy nhất và đếm số lần.

Tiếp theo chúng ta cần kiểm tra xem người dùng đã nhập mảng vào form chưa và xử lý tạo các mảng bằng các hàm sau.

 Hàm array_unique($array); dùng để xóa các phần tử trùng lặp trong $array

Hàm array_count_values($array); dùng để đếm số lần xuất hiện từng phần tử và trả về một Associative Arrays.

Tiếp theo chúng ta viết hàm để in ra chuỗi số lần xuất hiện của từng phần tử

foreach() dùng để duyệt mảng mà không cần biết số phần tử của mảng .

Và cuối cùng là hàm in ra mảng duy nhất mà chúng ta đã tạo ở trên

 CHẠY THỬ TRÊN LOCALHOST

Sản phẩm hoàn thành
Sản phẩm hoàn thành

Chúc các bạn thành công.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*