Bài 5: Sử dụng mảng trong PHP (p1)

0
568

Xin chào!

Hôm nay Hocweb.com.vn tiếp tục series PHP Căn Bản với bài hướng dẫn sử dụng mảng trong PHP. Các thao tác cơ bản với mảng như tạo mảng, duyệt mảng, sắp xếp mảng, tìm kiếm, thay thế v.v. sẽ được hướng dẫn trong bài này.

MẢNG LÀ GÌ?

Mảng ( array ) là một biến đặc biệt có thể chứa nhiều giá trị cùng lúc. Giả sử bạn cần lưu tên của các căn nhà như sau:

 Vấn đề đặt ra là nếu bạn có 300 căn nhà cần lưu tên như trên, bạn sẽ không thể gõ từng tên biến $house1, $house2, …, $house300 như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, giải pháp của chúng ta là sử dụng mảng để lưu tên các căn nhà lại trong cùng một biến.

TẠO MẢNG TRONG PHP

Để tạo mảng chúng ta sử dụng hàm

 Trong PHP có 3 loại mảng:

  1. Indexed arrays: Mảng một chiều với chỉ số 
  2. Associative arrays: Mảng một chiều với chỉ số là từ khóa
  3. Multidimensional arrays: Mảng mà trong đó chứa một hoặc nhiều mảng – hay còn gọi là mảng đa chiều.

INDEXED ARRAYS

Tạo mảng Indexed

 Hoặc

 Ví dụ sử dụng

 ASSOCIATIVE ARRAYS

Tạo mảng associative

 Hoặc

 Ví dụ sử dụng: 

MULTIDIMENSIONAL ARRAYS

Phần này sẽ được hướng dẫn trong phần PHP Nâng cao.

BÀI TẬP VỀ MẢNG MỘT CHIỀU TRONG PHP

1. Nhập và tính toán trong dãy số

Ở bài tập này sẽ giúp chúng ta biết cách tách một chuỗi số với các số được ngăn cách bởi dấu phẩy (,) thành mảng một chiều và tính toán tổng các phần tử trong mảng vừa tạo.

Sản phẩm hoàn thành
Sản phẩm hoàn thành

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo cấu trúc HTML cho trang và lưu thành file mang-1.php

 Ở đây chúng ta thấy dòng 32, 40 thẻ <input> có thuộc tính value=”<?php echo ?>”, đoạn code này dùng để in giá trị đã nhập và kết quả sau khi tính toán ra sau khi bấm nút submit.

Tiếp theo chúng ta sẽ thêm đoạn code xử lý PHP vào trên cùng của trang

Đầu tiên chúng ta tạo 2 biến là $ket_qua = 0 để tính tổng các phần tử của mảng và biến $mang_so = array() để khai báo $mang_so là một mảng.

Hàm explode() trả về một mảng là mảng sau khi đã tách chuỗi được lấy từ textfield nhap_mang, các phần tử cách nhau bởi dấu phẩy (,)

Vòng lặp for dùng để duyệt mảng và cộng giá trị các phần tử vào biến $ket_qua. Hoàn thành bài tập

 (Còn tiếp…)

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*