Bài 5: Đếm phần tử, ghép mảng, sắp xếp (p3)

0
37

Xin chào!

Hôm nay Hocweb.com.vn xin tiếp tục bài 5 hướng dẫn mảng một chiều trong php. Trong bài viết này sẽ đề cập đến cách đếm số phần tử, ghép 2 hoặc nhiều mảng một chiều lại thành một mảng và sắp xếp mảng.

TRANG HTML

Việc đầu tiên chúng ta sẽ tạo cấu trúc trang HTML hoàn chỉnh.

 Như các bạn thấy trong đoạn code HTML, chúng ta đã đưa vào các lệnh PHP.

 Hàm count($array); dùng để đếm số phần tử của mảng.

Trang HTML hoàn chỉnh
Trang HTML hoàn chỉnh

LẬP TRÌNH PHP

Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo các biến cần thiết là các mảng mà chúng ta sắp tạo ra bằng cách lấy dữ liệu từ form

 Hàm tạo mảng tao_mang($nhap_mang) sẽ trả về một mảng sau khi tách chuỗi $nhap_mang thành một mảng.

 Hoặc chúng ta có thể viết gọn lại hàm tao_mang($nhap_mang) như sau

 Tiếp theo chúng ta xây dựng hàm sap_xep_tang($mang) sẽ sắp xếp mảng tăng dần và in ra mảng đã sắp xếp

 Hàm sort($array); dùng để sắp xếp indexed array tăng dần

Hàm sap_xep_giam($mang) tương tự hàm sap_xep_tang($mang) nhưng chúng ta sẽ sử dụng hàm rsort($array) để sắp xếp giảm.

Sau khi đã khai báo biến và tạo các hàm, chúng ta kiểm tra xem người dùng đã nhập mảng vào form chưa để tiến hành cắt chuỗi tạo mảng, sắp xếp.

 Hàm array_merge($arr1, $arr2, …, $arr_n); dùng để gộp 2 hay nhiều mảng lại với nhau và trả về mảng đã ghép.

CHẠY THỬ TRÊN LOCALHOST

Mở trình duyệt và duyệt trang, nhập thử như dữ liệu mẫu và bấm nút Thực hiện

Dữ liệu mẫu Test
Dữ liệu mẫu Test

Chúc các bạn thành công.

(Còn tiếp…)

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*