[PHP cơ bản]Hướng dẫn tạo trang đánh giá sản phẩm đơn giản

0
1048

Xin chào, hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn viết một trang đánh giá sản phẩm đơn giản trong PHP cơ bản.

Chức năng:

  • Hiển thị sản phẩm và số người đánh giá điểm số cho sản phẩm tương ứng.
  • Trang hiển thị sản phẩm có form cho người dùng đánh giá.

Tạo Cơ sở dữ liệu MySQL

Các bạn tạo database đặt tên là “rating”. Sau đó tạo 1 bảng dùng để lưu thông tin về sản phẩm, 1 bảng dùng để lưu thông tin đánh giá sản phẩm và thêm vào các record như sau:

Lập trình PHP

Các bạn tải về source tại đây gồm có các hình ảnh sản phẩm. Tiếp theo chúng ta tạo các file template cho trang web gồm 1 template cho trang hiển thị danh sách sản phẩm, 1 template cho trang hiển thị chi tiết sản phẩm như sau.

Trang Hiển thị danh sách sản phẩm ( trang index )

Trang hiển thị chi tiết sản phẩm và đánh giá

Chúng ta đã có các trang template. Tiếp theo chúng ta sẽ viết các hàm PHP để lấy dữ liệu, cập nhật đánh giá. Trong bài viết này chỉ hướng dẫn lấy sản phẩm và cập nhật đánh giá, các chức năng khác như thêm sản phẩm sẽ hướng dẫn ở bài tiếp theo.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một kết nối CSDL:

Hàm lấy thông tin đánh giá. Hàm này dùng để lấy thông tin về đánh giá của 1 sản phẩm thông qua ID và trả về kết quả HTML

Hàm cập nhật thông tin đánh giá. Khi người dùng check vào ô đánh giá điểm, thì chúng ta sẽ cập nhật số người đánh giá điểm số đó thêm 1 người như sau

Hàm lấy sản phẩm. Hàm này dùng để lấy thông tin của 1 sản phẩm thông qua ID và trả lại kết quả HTML.

Hàm lấy danh sách sản phẩm. Hàm này dùng để lấy tất cả các sản phẩm trong CSLD và trả về kết quả HTML

Như vậy chúng ta đã viết các hàm cần thiết. Chúng ta tiếp tục xử lý đến trang index.php. Tại đây sẽ kiểm tra nếu người dùng click vào sản phẩm thì sẽ load template hiển thị chi tiết, ngược lại người dùng chỉ vào trang index.php thì sẽ load template hiển thị danh sách sản phẩm

Lưu ý là phải include file functions.php trước để chúng ta có thể sử dụng các hàm mà chúng ta đã viết. Đến đây chúng ta đã hoàn thành trang đánh giá đơn giản. Tuy nhiên nó vẫn chưa có định dạng CSS, chúng ta hoàn thành trang web với định dạng CSS sau

Sản phẩm sau khi hoàn thành

Trang đánh giá đơn giản hiển thị danh sách sản phẩm
Trang đánh giá đơn giản hiển thị danh sách sản phẩm

 

Trang hiển thị chi tiết sản phẩm kèm đánh giá
Trang hiển thị chi tiết sản phẩm kèm đánh giá

Tải source đầy đủ tại đây. Chúc các bạn thành công .

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*