[PHP nâng cao]Một Ví dụ hướng đối tượng trong PHP cụ thể

0
485

Hôm nay hocweb.com.vn tiếp tục chia sẽ  1 ví dụ hướng đối tượng trong PHP . Nội dung là xây dựng các chức năng cho bảng thể loại trong bài tập thiết kế web tin tức như thêm, xóa, sửa và show bảng thể loại.

Các bước thực hiện bài tập ứng dụng show, thêm, xóa, sửa hướng đối tượng trong thiết kế web tin tức như sau

Bước 0: Ta tạo file config.php để ở thư mục gốc. Nội dung như sau:

 

Bước 1: Xây dựng lớp database và lớp thể loại

Ta tạo 2 file class.db.php và class.db.theloai.php trong folder tạo ra gọi là class chẳng hạn.

Nội dung file class.db.php như sau:

File này nội dung đơn giản là khai báo các kết nối và viết 2 function sử dụng nhiều và lặp đi lặp lại trong việc viết code là thêm, xóa, sửa và show dữ liệu. Cụ thể là hàm để thêm, xóa, sửa dữ liệu

và hàm để show dữ liệu

Còn nội dung file class.db.theloai.php như sau:

Nội dung file class thể loại này chủ yếu là viết các function thêm, xóa, thể loại và show bảng thể loại trong đó có sử dụng class db mà ta đã tạo lúc nãy. Chú ý trong file này ta sử dụng query để truy vấn cơ sỡ dữ liệu chứ không phải là file tạo ra khi ta submit form trong code giao diện. Đó là ý tưởng chủ đạo trong lập trình hướng đối tượng

Bước 2: Ta sử dụng class thể loại đã viết hàm show bảng thể loại để tạo giao diện như sau

giao dien the loai

 

Code file theloai.php như sau:

Ở đây ta sử dụng

để lấy bảng thể loại gán cho mảng $theloai_arr và ta muốn show theo từng  dùng ta dùng

Đoạn code thêm thể loại như sau:

và hình ảnh của giao diện thêm:

themtheloai

Tiếp tục là code sửa thể loại:

Giao diện sửa Thể Loại:

sua the loai

Cuối cùng là code xóa thể loại:

và giao diện xóa thể loại có hình dạng như sau:

xoa the loai

 

Như vậy qua bài lab này ta từng bước biết viết 1 ứng dụng show dữ liệu, thêm, xóa, sửa dữ liệu bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng trong PHP. Đối với bài lab tin tức thì chúng ta còn làm thêm cho 2 bảng tin &  loại tin nữa. Nhưng cách làm cho 2 bảng này cũng có thể thực hiện dựa vào bài lab này. Vậy Viết ví dụ hướng đối tượng trong PHP trong thiết kế web tin tức ta đã thực hiện thành công

Chúc các bạn thành công. Password download: phpfree2014

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*